poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Regulamin Konkursu "Sięgnij Po Zdrowie"


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Sięgnij Po Zdrowie”.

2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

3. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia - filia w Poznaniu, zwana dalej Organizatorem.

4. Nagrody zostały ufundowane przez Organizatora.

5. Konkurs odbywa się bez gromadzenia danych osobowych.

6. Serwis Facebook nie uczestniczy w konkursie i nie jest ani sponsorem ani współorganizatorem. Wszystkie zdjęcia i teksty uczestników konkursu trafiają bezpośrednio do Organizatora.

7. W związku z punktem 6.§1. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg konkursu, fundowanie bądź wręczanie nagród.

8. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem Serwisu Facebook na terenie Rzeczpospolitej.


§2 Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

a) każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat posiadająca swój profil w serwisie Facebook,

b) profil w serwisie Facebook musi być prowadzony zgodnie z regulaminem serwisu Facebook, a dane zawarte w profilu takie jak Imię i Nazwisko muszą być zgodne z rzeczywistością.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy ani członkowie należący do Stowarzyszenia - Organizatora.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) Polubić profil Organizatora: facebook.com/siegnijpozdrowie.

b) Spośród artykułów zamieszczonych na stronie www.siegnijpozdrowie.org wybrać artykuł, który wg uczestnika konkursu jest przydatny i uzasadnić swój wybór wpisując pod danym artykułem swój komentarz.

c) Skopiować link do wybranego artykułu ze strony www.siegnijpozdrowie.org, a następnie wkleić go w komentarzu postu konkursowego.

d) Jeden uczestnik może wybrać i skomentować maksymalnie 3 artykuły – wszystkie będą brane pod uwagę w konkursie.

e) Jeżeli uczestnik zamieści więcej niż 3 artykuły, Komisja konkursowa, o której mowa §3 pkt.3 weźmie pod uwagę trzy pierwsze komentarze.

4. Zgłoszenia do konkursu otrzymane z kont fikcyjnych nie będą brane pod uwagę.


§3 TERMINY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 kwietnia i trwa do 30 kwietnia 2014 r.

2. Organizator powoła 3-osobową Komisję składającą się z członków, pracowników lub współpracowników Organizatora, w celu czuwania nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

3. Zadania Komisji to w szczególności:

a) zweryfikowanie uczestników wg paragrafu 2,

b) wyłonienie zwycięzców Konkursu,

d) poinformowanie o przyznaniu nagród,

e) czuwanie nad przyznaniem nagród.


§4 NAGRODY W KONKURSIE

1. Zwycięzcą jest Uczestnik niniejszego konkursu, którego uzasadnienie wyboru (opisane w §2.3.b) wg oceny Komisji zakwalifikuje się na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu pod względem jego jakości i oryginalności.

2. Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody:

- za I miejsce Uczestnik otrzyma nagrodę w postaci książki p.t. „Kuchnia w trosce o Twoje zdrowie” o wartości 35 zł.

- za II miejsce Uczestnik otrzyma nagrodę w postaci książki p.t. „Świadome odżywianie” o wartości 25 zł.

- za III miejsce Uczestnik otrzyma nagrodę w postaci książki p.t. „Oczyszczamy organizm” o wartości 15 zł.

3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę książkową o tej samej wartości.

4. Nagrody powyższe nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z prawem RP.


§5 PRZYZNAWANIE I WYDAWANIE NAGRÓD

1. Zwycięzcy przysługuje tylko jedna z nagród przewidzianych w paragrafie 4.

2. Opublikowanie Nazwisk zwycięzców niniejszego Konkursu odbędzie się do dnia 8 maja 2014 r. na profilu Organizatora w serwisie Facebook.

3. Zwycięzcy zostaną również o tym fakcie poinformowani w korespondencji elektronicznej w wiadomości na profilu danego Zwycięzcy.

4. Zwycięzca konkursu, który został poinformowany o zdobyciu nagrody zobowiązany jest w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników przesłać dane adresowe, które posłużą do wysłania nagrody. Brak odpowiedzi od Uczestnika w ciągu 7 dni powoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.

5. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora Zwycięzcy Konkursu w ciągu 14 dni od otrzymania adresu.

6. Koszty przesyłki nagród ponosi Organizator.

7. Dowodem wysłania nagrody Zwycięzcy jest list przewozowy firmy kurierskiej lub pocztowe potwierdzenie nadania listu, który stanowi podstawę do składania ewentualnych reklamacji.


§6 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i go przestrzegać.

2. Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu może wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowywania prawa RP oraz serwisu Facebook.


§7 REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą mailową na adres: spzsz.poznan@gmail.com.

2. Reklamacje dotyczące trwania konkursu mogą być nadsyłane w trakcie trwania konkursu jak i do 14 dni od zakończenia konkursu.

3. Reklamacje dotyczące przyznawania nagród mogą być nadsyłane do 14 dni po ogłoszeniu wyników.

4. Reklamacje dotyczące przesyłania nagród mogą być nadsyłane do 14 dni po otrzymaniu informacji drogą mailową przez Organizatora o wysłaniu nagrody do Zwycięzcy.

5. Organizator rozpatrzy każdą reklamację i udzieli odpowiedzi pisemnej w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.

6. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika konkursu (imię i nazwisko, adres profilu na facebooku oraz opisanie przyczyny reklamacji).

7. Reklamacji nie podlegają decyzje o wyborze najlepszych, zdaniem Komisji, komentarzy.


§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Polski.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był publikowany Regulamin Konkursu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze publikowane są po zatwierdzeniu. Jeżeli szukasz swojego komentarza lub odpowiedzi na niego, sprawdź czy wszystkie są wczytane - użyj polecenia "Wczytaj więcej".